Over

De stichting heeft ten doel:
a. het verspreiden van Bijbelonderwijs vanuit de Hebreeuwse/Joodse context van de Schrift, zodat de ‘gelovigen uit de volken’ hun verbondenheid met Israël kunnen ontdekken, uitbreiden en/of hier aan invulling kunnen geven, dit in de ruimste zin van het woord;
b. het zoeken en/of realiseren van verbinding tussen Israël en de volken (de Christelijke kerk), dit in de ruimste zin van het woord;
c. het tonen van liefde en betrokkenheid aan het Joodse volk, dit in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het ondersteunen van en/of een bijdrage leveren aan verschillende projecten in Israël;
b. het (doen) organiseren van (religieuze) bijeenkomsten, conferenties, lezingen, (muziek)concerten en/of overige activiteiten;
c. het (doen) verstrekken en bieden van informatie, advies en/of begeleiding, onder andere door gebruikmaking van de verschillende beschikbare vormen van media;
d. samen te werken met diverse organisaties en instellingen;
e. het doen of laten verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of naar het oordeel van haar bestuur daartoe bevorderlijk, nuttig en/of gewenst kunnen zijn.